.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

אגרת הביוב


תושב יקר


חשבון אגרת הביוב המצורף הינו החשבון מופק בהתאם להוראות רשות המים והביוב הממשלתית במתכונת החדשה שנקבעה בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשע"א-2010.

מהות השינוי (שחל בכל המועצות האזוריות בישראל) הינו חיוב באגרת ביוב בהתאם לכמויות המים הנצרכות, בניגוד לחיוב אחיד לכל יחידת דיור שהיה נהוג לפני השינוי.


הכללים החדשים מביאים לשינוי בשיטת החיובים ויוצרים קשר בין היקף צריכת המים לבין גובה החיוב בעבור שירותי הביוב. שיטת החיוב של רשות המים והביוב הממשלתית, כוללת מנגנון של הפחתת כמויות החיוב בחודשי אביב-קיץ- סתיו על מנת לתת ביטוי לכך שבחודשים אלו חלק ניכר מהמים הנצרכים משמשים להשקיה.שיטת החיוב

בתקופת החורף (מיום 1 לדצמבר עד ליום 31 למרץ בשנה העוקבת)

משולמת האגרה בגין צריכת המים בפועל בהפחתה של 10% מכמות המים. הרציונל של רשות המים והביוב היה שבחודשים אלו אין השקיית גינון ביתי ורובם ככולם של המים הנצרכים בנכסים מוזרמים למערכת הביוב.

תקופת הקיץ (מיום 1 באפריל עד ליום 30 לנובמבר באותה השנה)
הצריכה לבסיס החיוב תהיה הנמוכה מבין שתי האפשרויות:

  • ממוצע צריכה יומית של מים בתקופה שתחילתה ב-1 לדצמבר בשנה שקדמה לאותה שנה ועד ליום 31 למרץ באותה בשנה כפול מספר ימי הצריכה בגינם החשבון מתייחס (בדרך כלל כ- 60 ימים);

  • הצריכה בפועל ביחידת הדיור.

תושבי רמת הנגב רשאים להגיש טופס לחישוב כמויות מים המשמשים לגינון (כמות אשר תופחת מבסיס החיוב), טופס זה מיועד למועצות אזוריות באזורים צחיחים בהם קיימת השקייה מרובה, את הטופס ניתן לקבל ממחלקת הגבייה במועצה.

עסקים ומי שאינם צורכים מים למגורים מחוייבים על 100% מכמות המים שנצרכה, החיוב יתבצע לפי אגרת הביוב על בסיס צריכת מים.

תעריפי הביוב


שם האגן

אגרת ביוב לפי צריכת מים
טור א'

אגרת ביוב לפי ספיקת ביוב
טור ב'


אגן משאבים 6.77 ₪/ מטר קוב
9.67 ₪/ מטר קוב

אגן ניצנה 5.53 ₪/ מטר קוב
7.90 ₪/ מטר קוב

אגן שדה בוקר 5.24 ₪/ מטר קוב
7.48 ₪/ מטר קובשימו לב: טור א' (אגרת ביוב לפי צריכת המים) רלוונטי אך ורק לעסקים ומוטלת על 100% מצריכת המים, ההקלה בכמויות המים לגינון הנה, לפי רשות המים, רק עבור צריכה למגורים.

לכל מי שסבור שחיובו באגרה שגוי יוכל, כמובן, לפנות באופן אישי למחלקת הגבייה במועצה.יישום שיטת החיוב החדשה חייבה את מי רמת הנגב בעיבוד נתונים רבים של צריכת המים ביישובים והתאמתם למערכות המידע של הקיימות במועצה. התאמה זו נעשתה בהקפדה יתירה על מנת למנוע טעויות ומשכך התעכבו משלוחי הודעות החיוב. החיוב הנוכחי הנו לחודשים ינואר-פברואר 2015 ובמהלך החודשים הקרובים יונפקו יתר החיובים.

הכתוב מהווה הסבר ואינו בא במקום הכללים ו/או החוקים. אם תתגלה סתירה בין הכתוב ובין כללי רשות המים והביוב והחוק יגברו על הכתוב האחרונים. 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר